MOV Algemene Leden Vergadering

Op 12 maart jl. hebben wij onze jaarlijkse ALV gehouden, waarbij de aanwezige leden aan het Bestuur decharge hebben verleend voor haar werkzaamheden en in het bijzonder aan de penningmeester voor de gepresenteerde financiële jaarcijfers over 2018.

Aangezien het voltallige Bestuur aftredend en niet-herkiesbaar was, is in de daarop volgende Buitengewone Ledenvergadering gediscussieerd over de toekomst van onze Maasdijkse Ondernemers Vereniging (MOV) met deze mogelijke opties:

- Opheffen / stoppen
- Aansluiten bij de Industriële Kring Naaldwijk
- Voortzetten met nieuwe bestuursleden

Uiteindelijk heeft de ledenvergadering unaniem gekozen voor voortzetting met nieuwe bestuursleden bestaande uit: Marco Bentvelzen, Rudolf van Dam en Niels van Geest.
Zij gaan alle leden benaderen met de missie, doelstellingen en toekomstvisie van de MOV.
Voorwaar een mooi initiatief en wij als demissionair Bestuur ondersteunen hen van harte met deze opgave en wensen hen veel succes.

Op deze wijze dragen wij symbolisch onze bestuurstaken over en spreken onze dank uit aan de leden voor het vertrouwen in de afgelopen jaren.

Met vriendelijke groeten,

Aad Kester, Elco Bouwmeester, Jan Gerritse en Wilbert Nederpelt

Terug naar overzicht